جامعه مدرسين

فهرست مطالب

فصل اول

جریان مدرسین حوزه علمیه قم ،چگونگی شکل گیری ونگاهی کلی به فعالیت های آنتاسال 157

دغدغه اصلاح در حوزه علمیه قم وفعالیت های فضلا ومدرسین

نگاهی به برخی اقدامات اصلاحی فضلا

انتشار مجله
فراگیری علوم جدید
اولین برنامه منظم در مدرسه علوی وحقانی

شکل گیری جریان وهسته اولیه مدرسین درسال 1341

تشکیل جمعیت یازده نفره در سال 1342ونسبت آن با جامعه مدرسین
مولفه های جریان مدرسین
اسامی افراد
نگاهی به  چگونگی فعالیت های سیاسی
همکاری وروابط درون تشکیلاتی
وسعت فعالیتهای مدرسین
وابستگی وارتباط افرادبا علما ومراجع
3-کاهش فعالیتهای تشکیلاتی مدرسین پس از تبعید امام به نجف
1-3.رویکردهای کلی مدرسین در این دوره
4.اوج گیری فعالیتهای تشکل مدرسین پس از فوت مشکوکفرزند امام
1-4.ارتباط تشکل مدرسین بامراجع وگروه های مختلف
2-4.تغیراتدر تشکل مدرسین  وحرکت به سوی انسجام بیشتر
3-4.محدوده مورد بحث

فصل دوم 

 تکوین نهضت (مهر1341-1344)

1.مبارزه بامصوبه اصلاح قانون انجمن های ایالتی وولایتی

1-1.همکاری وهماهنگی با مراجع تقلید

2-1.اجتماع عظیم مسجد اعظم وایراد سخرانی درآن

3-1.انتشار مقاله ونقد حقوقی مصوبه

2.انقلاب سفید شاه وقیام پانزده خرداد

2-1مدرسین ورفراندوم

2-2.مدرسین فاجعه فیضیه ووقایع پس از آن

 3-2.فعالیت های تبلیغی –سیاسی مدرسین در دهه محرم 1342

4-2.دستگیری امام خمینی ،قیام پانزده خردادواقدامات اولیه جامعه مدرسین

5-2.مدرسین ومهاجرت علما به تهران

الف)تاکید برمرجعیت امام
ب)حصرامام وتداوم تلاش ها جهت آزادی

6-2.جمعیت یازده نفره نقطه عطفی در فعالیت های سیاسی

7-2.ادامه تلاش مدرسین جهت آزادی امام

8-2.فعالیت های دیگر مدرسین

الف)تجلیل از طیب وتعطیلی حوزه
ب)هماری در نشریه  مخفی بعثت

3.فعالیت های مدرسین پس از آزادی امام خمینی

1-3.جشن آزادی ونفی اتهام سازش

2-3.برقراری وارتباط وهمکاری  با امام

3-3.فعالیت های تبلیغی –سیاسی

4.کاپیتولاسیون ،تبعید امام خمینی ومبارزات مدرسین

1-4.برگزاری برگزاری جلسه ،ملاقات با مراجع وانتشار اطلاعیه

2-4.برنامه ریزی  سیاسی جلسات مذهبی ودستگیری جمعی از مدرسین

الف)دومین سالگرد فاجعه فیضیه ودستگیری مدرسین

3-4. گسترش تشکل ها و توسعه در مبارزه

الف)جلسات سری نشریه انتقام
ب)تشکل تبلیغی
ج) هسته های هفتگی طلاب وفضلا

4-4.ماه رمضان وفعالیتهای مدرسین

5-4.نامه های  سرگشاده به هویدا

6-4.تحصن  برای نجات گروه موتلفه  وپایان دادن به تبعید امام

7-4.ادامه مبارزه با پیام های تبریک به نجف

فصل سوم

صیانت از نهضت (1344-1356)

1.دستگیری وتعقیب مدرسین در اوایل 1345

الف)کشف اساسنامه چمعیت یازده نفره وتبعات آن

ب)آزادی مدرسین وادامه فعالیت ها

2.سال 1349،طرح ولایت فقیه و مرجعیت امام

2-1.مدرسین ومسله حکومت اسلامی

الف)فعالیتهای گروه ولایت درسال های 1341-1349
ب)دروس حکومت اسلامی امام وبازتاب آن در میان مدرسین

2-2.وفات آیت الله حکیم وتبلیغ مرجعیت امام

الف)تلگراف تسلیت به مرجعیت بزرگ شیعه
ب)برگزاری مراسم ختم
ج)طرح مرجعیت امام توسطدوازده نفر از فضلا و مدرسین
د)دستگیری وتحت تعقیب قرار گرفتن
ه)اعلامه دوازده نفری از زبان مدرسین

3.تبعیید گسترده مدرسین درسال 1352 وثمرات آن

1-3.تبعیدآقای آذری قمی به برازجان و نایین

2-3.تبعید آقای انصاری شیرازی به کوهدشت ونایین

3-3.تبعید آقای جنتی به اسدآباد

4-3.تبعید آقای خزعلی به گناوه ودامغان

5-3.تبعید آقای خلخالی به انارک ورودبار

6-3.تبعید آقای ربانی املشی به شوشتر وفردوس

7-3.تبعید آقای فاضل لنکرانی به بندرلنگه ویزد

8-3.تبعید آقای محفوظی به رفسنجان

9-3.تعیدآقای مشکینی به ماهان ،کاشمر وگلپایگان

10-3.تبعید آقای منتظری به طبس ،خلخال وسقز وزندانی شدن ایشان

11-3.تبعیدآقای مومنبه شهداد وتویسرکان

12-3.تبعیدآقای یزدی به کنگان ورودبار

الف)بازگشتاز تبعیدومشارکت در تشکل فراگیر

 4.مواضعمدرسین در مقابل جریان های انحرافی

1-4.کتاب شهیدجاوید

2-4.سازمان مجاهدین خلق

3-4.حسینیه ارشادودکتر شریعتی

5.نگاهی به فعالیتهای مدرسین در دومرکز فرهنگی

1-5.مدرسه حقانی

2-5.دارتبلیغ اسلامی

6.مروری به فعالیت های فردی مدرسین

اقای احمدی میانجی

آقای بنی فضل

آقای جوادی آملی

آقای حرم پناهی

آقای خزعلی

آقای خلخالی

آقای ربانی املشی

آقای ربانی شیرازی

آقای شرعی

آقای صانعی

آقای طاهر شمس

آقای طاهری خرم آبادی

آقای فاضل لنکرانی

آقای قدوسی

آقای گرامی

آقای مسعودی خمینی

آقای مشکینی

آقای مصباح یزدی

آقای مکارمشیرازی

آقای ملکوتی

آقای منتظری

آقای مومن

آقای نجفی خوانساری 

آقای نوری همدانی

آقای یزدی

 فصل چهارم

گسترش نهضت وسقوط رژیم

1.شتابانقلاب با مرگ مشکوک فرزندامام

1-1.پیام تسلیت ومجلس بزرگداشت

2-1.پرپایی مجلس  چهلم

الف)سخنرانی آقای گرامی در کرمانشاه وشیراز

3-1.تبعیدجمعی ازمدرسین وفعالیتهای آنها در محل تبعید

الف)تبعید آقای خلخالی به رفسنجان،لار،بانه وبندر لنگه
ب)تبعید آقای ربانی املشی به شهر بابک وجیرفت
ج)تبعید آقای بانی شیرازی به کاشمر،فیروزآباد،سردشتوجیرفت

2.توهین به اماموقیام نوده دی

1-2.فعالیتهای مدرسین در قیام نوده دی

الف)تشکیل جلسه وتعطیلی حوزه
ب)تداوم تعطیلی ،سخنرانی مدرسین وفاجعه نوده دی

2-2.اقدامات پس از نوزده دی

الف)تشکیل جلسه وصدور اعلامیه
ب)فعایتهای فردی
ج)صدوراعلامیه از سوی آقای گرامی
د)سخنرانی آقای یزدی در روز بیستم دی
ه)شکایت به مراجع بین المللی توسط آقای طاهری

3-2.تبعید گروهی از مدرسین وتاثیر آ ن درگسترش مبارزات

الف)حکمتبعید آقای خزعلی ومخفی شدنایشان
ب)تبعید آقای گرامی به جیرفت وشوشتر
ج)تبعیدآقای مکارم شیرازی به چابهار ،مهاباد وانارک
د)تبعیدآقای نوری همدانی به خلخال وسقز
ه)تبعیدآقای یزدی به بندر لنگه واسلام آباد غرب وزندانی شدن ایشان

  3.مراسم چهلم ،تداوم وتوسعه نهضت

1-3.چهلم شهدای  نوزده دی و محکومیت  وقایع تبریز

الف)صدور اعلامیه
ب)مجلس بزرگداشت
ج)عزا در عید نوروز

2-3.چهلم شهدای تبریز ومحکومیت حوادث یزد

الف)بزرگداشت چهلم تبریز
ب)محکوم نمودن کشتار مردم یزد
ج)باز شدن مدرسه فیضیه
د)تبین حوادث ومبارزات سه ماه
ه)جلوگیری از انحراف در مبارزات

3-3.اقدامات مدرسین در جریان خشونت های قم

4-3.بزرگداشت حرداد 42وچهلم قم ودیدار از تبعیدیان

الف)دیدار از تبعیدیان

4.از عزا در نیمه شعبان تا کشتار 17شهریور

1-4.پرهیزاز جشن شعبان در پیروی از حکم امام

2-4.ادامه مبارزات در ماه رمضان

الف)محومیت خشونت های مشهد،شیراز،اصفهان
ب)فاجعه سینما رکس آبادان وگسترش مبارزات
ج)دولت آشتی ملی،راهپیمایی عید فطر وفاجعه 17شهریور
د)نگاهی به فعالیت های فردی مدرسین

5.تشدید مبارات باهجرت امام به پاریس

1-5.ارتباط مدرسین با امام

الف)تلگراف به رییس جمهور فرانسه

2-5.چهلم17شهریور وحادثه کرمان

3-5.مقابله با دولت نظامی وحمایت ازاعتصاب ها

الف9حمایت از اعتصاب در صنعت نفت
ب)دعوت از ارتش به جدایی از رژیم
)رفع مشکلات اعتصاب

4-5.مقابله با سیاست تفرقه

6.از محرم تا اربعین

1-6.رفراندوم تاریخی وجنایات رژیم

الف)حوادث تهران ومشهد
ب)رفراندوم در روزهای تاسوعا وعاشورا
ج)بزگداشت شهید عاشوری بوشهری
د)محکوم نمودن خوشونت های نجف آباد واصفهان
ه)اعلام همبستگی با علمای مشهد

2-6.اعلامیه خلع شاه از سلطنت

3-6.محکومیت تداوم خشونت ها

الف)اعلام همبستگی با دانشجوها
ب)محکوم نمودن حوادث مشهد وقزوین
ج)بزرگداشتشهدای مشهدوسالگرد19دی
د)پشتیبانی از اساتید دانشگاه
ه)بزرگداشت شهدا وغیر قانونیدانستن دولت بختیار
و)چهلم شهید عاشوری
ز)دفن مردار شاهنشاهی در اربعین حسینی

4-6.نگاهی به برخی فعالیت های فردی مدرسین

الف)آقای احمدی میانجی
ب)آقای بنی فضل
ج)آقای جوادی آملی
د)آقای خزعلی
ه)آقای ربانی شیرازی
و)آقای شرعی
ز)آقای طاهری خرم آبادی
ح)آقای گرامی
ط)آقای ملکوتی
ی)آقای منتظری
ک)آقای یزدی

   7.روزهای پیروزی

1-7.اقدامات مدرسین قبل از بازگشت امام

الف)تشکیل ستاداستقبال
ب)ایراد سخنرانی وتلاش جهت پرهیز از کشتار
ج)تکذیب دیدار بختیار با امام قبل از استعفا
د)تحصن جهت باز گشت امام
2-7.فعالیت های مدرسین از 12تا 22بهمن

 اسناد

کتابنامه

فهرست اعلام

  )حصرامام وتداوم تلاش ها جهت آزادی

 خردادواقدامات اولیه جامعه مدرسین