ويژه‌نامه تجميعي شماره 23

به مناسبت 24 آذرماه سالروز قسم رضا شاه در مجلس مشروطه