بررسي و نقد تئوري‌هاي انقلاب

این کتاب توسط انتشارات معارف در پاییز سال 1392 با قلم دکتر احمد رهدار منتشر شد.
 
 چکیده ای از کتاب:
 
انقلاب‌ها از پدیده های نادر اجتماعی هستند که اندیشمندان و نظریه پردازان بسیاری به تحلیل آنها پرداخته اند. انقلاب اسلامی ایران نیز با توجه به اینکه از انقلاب های بزرگ دنیا به شمار می آید، مورد توجه و تحلیل بسیاری از نظریه پردازان واقع شده است.
 
از جمله این نظریه پردازان که سعی در تحلیل انقلاب اسلامی داشته است می توان به تدا اسکاچ پل اشاره کرد. وی در کتاب دولت ها و انقلاب های اجتماعی انقلاب ها را محصول اراده و فکر انسان ها نمی داند، بلکه به صورتی جبرگرایانه آنها را معلول ساختار های عمدتا بیرون از تحت قدرت انسان می داند و حتی نقش و توان ایدئولوژی ها را در پیش بینی و تحلیل آینده و نیز براندازی رژیم ها مورد انکار قرار می دهد.
 
انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از تئوری ها درباره انقلاب را به چالش کشیده و سبب تغییراتی در آنها از جمله نظریه ساخت گرایی اسکاچ پل گردید. در حقیقت، طرح تئوری «دولت تحصیل دار» که اسکاچ پل آن را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مقاله ای با عنوان «دولت تحصیل دار و اسلام شیعه در انقلاب ایران» منتشر ساخت، بازگشتی از تمامیت نظریه پیشین اش درباره انقلاب بود.
 
مجموعه ای که به بررسی و نقد تئوری های مطرح درباره انقلاب اسلامی ایران می پردازد در جلد سوم به بررسی و نقد تئوری «تدا اسکاچ پل» درباره انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد که توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار تدوین شده است.