عليرضا جوادزاده

شناسنامه علمي (مختصر)

 عليرضا جوادزاده

 

عليرضا جوادزاده، متولد 1354، دانش‌آموختة حوزة علميه قم، و  استاديار گروه «تاريخ انديشه معاصر» مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) است.

وي از سال 1379 فعاليت‌هاي تحقيقي خود را در زمينه تاريخ و انديشه معاصر آغاز کرد. و در اين راستا از دکتر موسي نجفي و مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمين علي ابوالحسني (منذر) استفاده نمود. بيشتر تحقيقات وي، در زمينة حيات و انديشة سياسي علماي تاريخ معاصر (عصر مشروطه و انقلاب اسلامي) بوده، و از سال 1381، مقالات گوناگوني از سوي ايشان در اين زمينه منتشر شده است.

مقالات منتشرة وي با درجة علمي ـ پژوهشي، عبارتند از: 1. «مواضع فقهاي شيعه در قبال تمدن غرب، با تأکيد بر مقطع نهضت تنباکو تا مشروطيت»، مطالعات انقلاب اسلامي، شمارة ‌19، زمستان 1388؛ 2. «حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني»، حکومت اسلامي، شمارة 56، تابستان 1389؛ 3. «هويت ملي و جريان‌‌هاي انقلاب اسلامي»، معرفت سياسي، شمارة 4، پائيز و زمستان 1389؛ 4. «بررسي انتقادي ادبيات و پيشينة تحقيق دربارة انديشه سياسي آخوند خراساني»، تاريخ اسلام در آينه پژوهش، شماره 36، بهار و تابستان 1393؛ 5. «تفکيک دو مقام در انديشه سياسي: انديشه سياسي ثابت و الگوي سياسي»، معرفت سياسي، شماره 12، پائيز و زمستان 1393.

کتاب‌هاي تأليفي و انتشاريافته وي، دو مورد بوده است: 1. جلد اول کتاب«جامعة مدرسين حوزة علمية قم» که به فعاليت‌هاي اين تشکّل قبل از انقلاب اختصاص داشته و در سال 1385 توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد (اين اثر در کتاب سال حوزه در سال 1386، شايستة تقدير شناخته گرديد) 2. کتابچه‌ «حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني»، که در سال 1391 توسط مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، انتشار يافت.  همچنين در نگارش و تأليف دو کتاب نيز همکاري علمي با  استاد دکتر موسي نجفي داشته است.  عنوان دو کتاب عبارت است از: «حکم نافذ آقانجفي» (انتشاريافته در سال 1390 توسط موسسه مطالعات تاريخ معاصر)، و «فلسفه تحول تاريخ در شرق و غرب تمدن اسلامي» (انتشاريافته در سال 1394 توسط موسسه مطالعات تاريخ معاصر)‌.

ايشان در چند سال اخير، به  نگارش و تکميل مجموعة بزرگ دانشنامه علماي عصر مشروطه  اشتغال دارد که شامل مقالاتي در زندگي، مواضع و انديشه سياسي بيش از 40 عالم مطرح اين دوره مي‌شود. در ميان شخصيت‌هاي اين مجموعه، حيات و انديشه سياسي آخوند خراساني و ميرزاي نائيني اهميت ويژه‌اي دارند؛ به همين جهت، دو کتاب به صورت مستقل و تفصيلي دربارة اين دو شخصيت انتشار خواهد يافت.

عليرضا جوادزاده، کارشناسي ارشد پيوسته را در سال 1381 با دفاع از رساله خود تحت عنوان «بررسي اختلاف سياسي فقيهان در نهضت مشروطيت ايران»، به پايان برد. در سال 1393 نيز  از رساله دکترا با عنوان «بررسي انديشه سياسي آخوند ملا محمدکاظم خراساني (با رويکرد انتقادي نسبت به ديدگاه‌ها و تفاسير ديگر دربارة‌ انديشه سياسي آخوند)»، دفاع نمود.  

ايشان از سال 1384 در موضوعات و عناوين ذيل تدريس داشته‌ است: «تاريخ تحولات سياسي معاصر ايران»،  «انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن»، «فلسفه سياسي اسلام»، «تاريخ فقه سياسي شيعه»، «ولايت فقيه» و  «جريان‌شناسي فکري ـ سياسي ايران معاصر».