طرح های پژوهشی

الف طرح‌هاي کلان پژوهشي

طرح اول :تبيين تحولات تاريخ معاصر ايران با رويکرد اسلامي و نقد تحليل‌هاي غرب محور
طرح دوم: تبيين مباني نظريانقلاب اسلامي بر اساس نظريات اسلامي و بومي و نقد نظريات غربي
طرح سوم: نسبت تشيع و مدرنيته در ايران معاصر برمبناي نظريات اسلامي و نقد رويکرد غربي
طرح چهارم: دانشنامه مشروطيت
 
1. طرح‌هاي پژوهشي منتشر شده
1. مجموعه مقالات در تحليل نهضت مشروطه (2 جلد)
2. جريان شناسي تاريخ‌نگاري مشروطيت
3. حيات و انديشه سياسي عالمان عصر مشروطه
4. مشروطه؛ فقيهان و اجتهاد شيعه
5. مدرنيته و عصر مشروطيت
6. تبيين جامعه‌شناختي نهضت مشروطيت
7. عوامل گسستگي و هم‌بستگي ايرانيان
8. شرق‌شناسي نوين و انقلاب اسلامي(نقد نظريه‌هاي غربي در تحليل انقلاب اسلامي)
9. غرب و انقلاب اسلامي (1)
10.غرب و انقلاب اسلامي (2)
11.تشيع و مدرنيته د رايران معاصر (1)
12.تشيع و مدرنيته د رايران معاصر (2)
13. تشيع و مدرنيته در ايران معاصر (3)
14. عوامل همبستگي ايرانيان
15.منطق فراز و فرود فلسفه سياسي در اسلام و غرب
16.تبيين ناکارآمدي علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خميني
17. در حريم وصال
18. تبيين جامعه‌شناختي نهضت مشروطه
1. ‌آينده انقلاب اسلامي
3. طرح‌هاي در حال تدوين
1. دانشنامه مشروطيت (10 جلد)
2. مدنيت سياسي وسياست مدني در عقلانيت سياسي شيعه و غرب
3. تجدد خواهي حوزه نجف در سده اخير
4. نقش فرهنگ سياسي شيعه در جنبش‌هاي سده اخير ايران
5. پايان تاريخ از منظر فلسفه تاريخ تشيع و فلسفه تاريخ غرب
6. تحول و پيشرفت در ايران از نوگرايي شيعي تا مدرنيزاسيون غربي
7. نسبت دين و مدرنيته در انديشه روشنفکري ديني بعد از انقلاب اسلامي
4 .پايان نامه
1. بررسي اختلاف سياسي فقيهان در نهضت مشروطيت ايران (علي‌رضا جوادزاده).
2. نزاع سنت و تجدد در 5 رساله عصر مشروطه (تقي صوفي نياركي).
3. تحول شناخت عالمان شيعي از غرب در تاريخ معاصر ايران (احمد رهدار).
4 . تبيين ناکارآمدي علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خميني (ره) (مهدي ابوطالبي)
5. روش‌شناسي تحليل انديشه‌هاي رجال ديني ـ سياسي معاصر (ذبيح الله نعيميان)
6. بررسي نظريه انحطاط در انديشه معاصر (حوزه فلسفه سياسي) (ابوذر مظاهري)
7. عوامل همبستگي وگسستگي ايرانيان (عبدالرسول يعقوبي)
دکتري
1. آينده انقلاب اسلامي و نسبت آن با الگوي پايان تاريخ بر اساس فلسفه الهي تاريخ (ابوذر مظاهري)
2. مراتب روحانيت و نقش آنها در تاريخ معاصر ايران
3. الگوي گردش نخبگان
4. تبيين تاريخ معاصر ايران بر اساس الگوي فلسفه تکاملي تاريخ
الف) خبرنامه همايش «يك‌صدمين سال نهضت مشروطه و نقش اجتهاد شيعه در آن» (2 شماره).
ب) خبرنامه همايش «بررسي و نقد نظريه‌پردازي غرب درباره انقلاب اسلامي».
ج) خبرناهه همايش «تشيع و مدرنيته در ايران معاصر»
د) ولايت و فقاهت از نهضت تنباکو تا انقلاب اسلامي