دوره کارشناسي

عناوين دروس کارشناسي رشته «تاريخ انديشه معاصر»

 
رديف
محورهاي دروس
تعداد واحد
1
دروس پا يه
28
2
دروس مشترک
45
3
دروس اختصاصي رشته
60
جمع واحدهاي دوره کارشناسي
133
 
دروس اختصاصي (60 واحد)
رديف
عنوان
توضيحات
موضوع
واحد
1
کليات علم تاريخ
 
کليات و مباني
2
2
کليات فقه سياسي
 
"
2
3
کليات علم سياست
 
"
2
4
کليات جامعه شناسي
 
"
2
5
کليات حقوق اساسي و سير تحول آن در ايران
 
"
2
6
مباني معرفتي روشنفکري در ايران
روشنفکري سکولار،‌ نوانديشي ديني، جريان‌هاي تجديدنظرطلب
"
2
7
روش تحقيق در علوم انساني
با تأکيد بر مطالعات تاريخي ،سياسي و جامعه‌شناختي
"
2
8
تاريخ تشيع
 
مباحث تاريخي
2
9
تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي دوره صفويه
 
"
2
10
تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي دوره قاجاريه
 
"
2
11
تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي دوره پهلوي
 
"
2
12
تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي دوره جمهوري اسلامي
 
"
2
13
تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي در جهان اسلام
دورة معاصر
"
2
14
تاريخ تحولات سياسي ـ اجتماعي غرب مدرن
از رنسانس به بعد
"
2
15
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
 
"
2
16
تاريخ تحولات فرهنگي در ايران معاصر
 
"
2
17
انديشه سياسي غرب (1)
کلاسيک و مدرن
مباحث علوم سياسي
2
18
انديشه سياسي غرب (2)
معاصر
"
2
19
انديشه سياسي متفکران اسلامي (1)
از ابتدا تا قرن 10
"
2
20
انديشه سياسي متفکران اسلامي (2)
از قرن 10 به بعد
"
2
21
تحول دولت در اسلام و ايران
 
"
2
22
انديشه سياسي ايران معاصر
ازصفويه تا انقلاب اسلامي
"
2
23
انديشه سياسي امام خميني
 
"
2
24
نظريه‌هاي انقلاب
با تأکيد بر انقلاب اسلامي
مباحث جامعه‌شناسي
2
25
جامعه شناسي سياسي ايران معاصر
 
"
2
26
جريان‌شناسي فرق و مذاهب در ايران معاصر
 
"
2
27
جريان شناسي روشنفکري در ايران
 
"
2
28
جريان‌شناسي روحانيت در ايران معاصر
 
"
2
29
نظريات توسعه در ايران معاصر
 
"
2
30
تعييرات ساختار اجتماعي ـ سياسي ايران معاصر
 
"
2