ارتباط با ما

لطفاً نامه‌ها و سؤالات مربوط به گروه و سايت را به نشاني‌هاي ذيل ارسال فرماييد.

نشاني: قم‌ ، بلوار محمد امين(ص)، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

کد پستي:   85555 - 37166
تلفن: 02532113532

E-mail:mashrooteh@qabas.net