دوره دکتري

 
يک دوره دکتري علوم سياسي با گرايش مسائل ايران در اين گروه برگزار شده و هم اکنون چهار نفر فارغ التحصيل در اين رشته وجود دارد.  و از آنجايي که اين گروه بين رشته‌اي مي‌باشد از اين چهار نفر دو نفر با گرايش جامعه‌شناسي و دو نفر با گرايش علوم سياسي فارغ التحصيل شده‌اند