کارگروه دانشنامه مشروطه

مدير کارگروه:‌دکتر ابوذر مظاهري
همکاران علمي: حجت الاسلام علي احمدي خواه، حجت الاسلام اسلام افضلي
 
بسمه تعالي
معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني‌ (ره) از سال 1381 طرح تدوين دانشنامه مشروطيت را آغاز کرده است. تاکنون محتواي 3 جلد از اين دانشنامه تهيه شده است و به زودي يک جلد اين مجموعه به چاپ خواهد رسيد. 
اهداف:
اين مرکز چند هدف را از تدوين دانشنامه مشروطه دنبال مي‌کند. اول: آشکارسازي چهره واقعي اين نهضت از خلال گزارشات و برداشت‌هاي درست و نادرست فراواني که در تواريخ مشروطه به چشم مي‌خورد.
دوم: شفاف‌سازي جريانات نهضت مشروطيت و بررسي نقش سازنده يا تخريب‌گر هر يک از آنها، اعم از جريان روحانيت، روشنفکري و ديگر جريانات سياسي اين نهضت.
سوم: از آنجا که گذشته چراغ راه آينده است، توصيف و تبيين منصفانه تاريخ مشروطيت مي‌تواند بينش تاريخي نسل‌هاي بعد از انقلاب اسلامي را روشنتر سازد و اين، تدبير آينده آنها را اصلاح و استوار مي‌سازد.
سازمان و گردش کار
مراحل گردش کار در دانشنامه مشروطيت به شرح ذيل مي‌باشد:
1. تصويب و تعريف مدخل‌ها (توسط شوراي علمي دانشنامه با مشورت و نظر خواهي از اساتيد مشاور)
2. شناسايي نويسندگان و سفارش مقالات (توسط مدير دانشنامه، با نظارت و تأييد شوراي علمي دانشنامه)
3. ارزيابي مقدماتي مقالات تحويل شده توسط يکي از اعضاي شوراي علمي
4. ارزيابي اول و دوم توسط اساتيد ارزياب
5. اصلاح نهايي مقالات توسط نويسندگان
6. ويراستاري علمي مقالات توسط يکي از پژوهشگران تحت نظارت يکي از اساتيد برجسته 
مجلدات و مدخل‌ها
دانشنامه مشروطه در 10 مجلد و دهها مدخل تنظيم شده است. عنوان مجلدات و مدخل‌هاي آنها به شرح ذيل است:
1.       زمينه‌ها و مقدمات شکل‌گيري نهضت مشروطه الف: جنبش‌ها ب: ساختارها ج: جريان‌ها د: زمينه‌ها و عوامل خارجي
2.       وقايع مهم نهضت مشروطه از آغاز تا انجام الف: جرقه‌هاي نهضت ب:‌ از مهاجرت صغري تا صدور فرمان مشروطه ج: از صدور فرمان مشروطه تا به توپ بستن مجلس د: از سقوط مجلس تا سقوط محمد علي شاه   هـ : فتح تهران و مشروطه دوم
3.       رجال مشروطه: علمان ديني (نگارش حدود 60 مدخل اين جلد به